Horká linka
569 430 384

Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu Amylon od naší společnosti
Amylon, a.s., se sídlem Švermova 117, 580 01 Havlíčkův Brod,
IČ: 60108771,
DIČ: CZ60108771
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1012
Adresa pro doručování: Amylon a.s., Ronov nad Sázavou 13, 582 22 Přibyslav
Telefonní číslo: Tel.: +420 569 430 384
Kontaktní e-mail: objednavky@amylonshop.cz

 1. Za jaké vady zboží odpovídáme?
  Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:
  - má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
  - je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  - vyhovuje požadavkům právních předpisů;
  - zboží se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
  - za vadu zboží je též považována situace, kdy vám dodáme jiné zboží, než jaké bylo mezi námi sjednáno;
  - odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a
  - nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.
  Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době.
  Nad rámec zákonné záruční doby neposkytujeme žádnou záruku za jakost.
  Jste-li podnikatelem, práva z vadného plnění zakládá pouze vada, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží, byť se projeví až později. V případě, že se vada vyskytne v závislosti na porušení některé z našich povinností, náležejí vám práva z vadného plnění i v takovém případě.
  Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.
 2. Jaká je záruční doba?
  Záruční doba trvá do data minimální trvanlivosti, které je uvedeno na obalu zboží, které uvádíme v reklamě, anebo které je uvedeno na webovém rozhraní.
  V souladu s § 2167 občanského zákoníku nejste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí tohoto zboží.
 3. Jaká práva z vadného plnění máte?
  Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117 a jste-li spotřebitelem, také § 2165 až 2174.
  A. Jste-li spotřebitel nebo podnikatel:
  V případě, že vada zboží existovala nebo se má za to, že existovala již při převzetí zboží, náležejí vám níže uvedená práva z vadného plnění.
  Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí vám tato práva z vadného plnění:
  a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  b) přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
  c) odstoupení od smlouvy.
  V případě podstatného porušení smlouvy nás při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady informujte o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili. Upozorňujeme vás, že pokud tak neučiníte, budou vám náležet pouze ta práva, která by vám náležela při nepodstatném porušení smlouvy. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.
  Pokud v přiměřené lhůtě vadu zboží neodstraníme, můžete požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit.
  Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, můžete požadovat:
  a) odstranění vady dodáním nové věci nebo dodáním chybějící věci; nebo
  b) přiměřenou slevu z kupní ceny.
  V případě, že vadu zboží neodstraníme včas nebo odstranění vady odmítneme, můžete požadovat slevu z kupní ceny, anebo můžete od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.
  Berte na vědomí, že dokud neuplatníte své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od smlouvy, jsme oprávněni dodat vám chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).
  Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že nemůžete věc vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. To neplatí v případě, že:
  a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
  b) jste použili věc ještě před objevením vady;
  c) jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
  d) jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.
  B. Pouze jste-li spotřebitel:
  Pokud se vada spotřebního zboží vyskytne v záruční době, náležejí vám níže uvedená práva z vadného plnění:
  a) právo na výměnu zboží máte v případě, že:
  - zboží během záruční doby pozbyde některou z vlastností uvedených v článku 1 reklamačního řádu a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené;
  - je vada neodstranitelná.
  Požadovat výměnu zboží nelze u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat přiměřenou slevu.
  b) právo na výměnu vadné součásti zboží máte v případě, že:
  - je vada neodstranitelná.
  c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny máte v případě, že
  - nezvolíte právo na odstoupení od smlouvy, výměny vadného zboží;
  - nejsme schopni zboží vyměnit (například zboží se již nevyrábí);
  - nezjednáme nápravu v přiměřené době, nebo v případech, kdy by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
  d) právo na odstoupení od smlouvy máte v případě, že
  - je vada neodstranitelná;
  - se na zboží vyskytne větší počet vad;
  - nejsme schopni zboží vyměnit (například zboží se již nevyrábí); nebo
  - není možné vyměnit vadné zboží za bezvadné.
 4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?
  Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:
  - jste o vadě před převzetím věci věděli;
  - jste vadu sami způsobili; nebo
  - uplynula záruční doba.
  Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
  - opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
  - věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
  - vyplývá-li to z povahy věci.
 5. Jak postupovat při reklamaci? Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme reklamace:
  - v kterékoli naší provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží;
  - v našem sídle.
  Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme využít naši provozovnu.
  Doporučený postup při reklamaci:
  - pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně (využít můžete náš vzorový reklamační formulář);
  - zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o výměnu zboží, odstoupení od smlouvy, slevu z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
  - reklamované zboží nám doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme), přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
  - pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
  Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
  Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.
  O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.
  Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 5. 9. 2016.